ARG PRAVILA

 

A. SPLOŠNI POGOJI

1.  Amaterska radiogoniometrija je tehnično - športna disciplina, kjer tekmovalci s pomočjo posebnih sprejemnikov z usmerjeno anteno (radiogoniometri) v čim krajšem času na tekmovalnem področju odkrijejo skrite oddajnike.

 

2.  Tekmovanja v amaterskem radiogoniometriranju se izvajajo v radioamaterskih organizacijah v Sloveniji. Tekmovanja so lahko klubska, regijska in državna.

     Organizacija tekmovanja se zaupa eni od osnovnih organizacij ZRS, samo izvajanje pa ustrezni ARG komisiji oziroma komisiji, ki jo določi organizator.

 

3. Načelno se organizirajo tekmovanja ločeno:

Tekmovanja se organizirajo podnevi. Tekmovalci ves čas tekmovanja tekmujejo peš. Uvrstitve za vsa tekmovanja se določajo ločeno.

4.  V tekmovanju lahko sodeluje neomejeno število tekmovalcev.

     Organizator državnega prvenstva ZRS lahko tekmovanje odpre tudi za druge tekmovalce, kar objavi v razpisu. V omenjenem primeru se pri objavi rezultatov vodita dve listi, in sicer generalna razvrstitev in razvrstitev državnega prvenstva ZRS.

     Organizator državnega prvenstva lahko omeji število nastopajočih glede na uvrstitve na regijskih prvenstvih, v kolikor bi to bilo potrebno.

 

5.  Kategorije tekmovalcev na tekmovanjih so:

a.   pionirji

b.   juniorji

c.   ženske

d.   seniorji

e.   veterani

f.    radioklubi

    
Tekmovanja za pionirje-člane ZRS in pionirje-člane klubov mladih tehnikov se lahko organizirajo ločeno od ostalih kategorij.

 

6.  Tekmovalci morajo na vsako tekmovanje prinesti veljaven dokument za ugotavljanje identitete (rojstni list, osebno ali zdravstveno izkaznico), iz katerega je razviden datum rojstva.

 

7.  V kategoriji pionirjev lahko tekmujejo tekmovalci ne glede na spol, ki v letu tekmovanja napolnijo 15 let in mlajši, morajo pa biti starejši od 6 let.

 

8.  V kategoriji juniorjev lahko tekmujejo tekmovalci, ki v letu tekmovanja napolnijo 19 let in mlajši.

 

9.  V kategoriji žensk lahko tekmujejo tekmovalke ne glede na starost.

 

10. V kategoriji seniorjev lahko tekmujejo tekmovalci, ki so v letu tekmovanja starejši od 19 let in mlajši od 40 let.

 

11. V kategoriji veterani lahko tekmujejo tekmovalci, ki v letu tekmovanja napolnijo 40 let in starejši.

 

12. Načelno se tekmovanje na posameznem frekvenčnem področju organizira za vse kategorije tekmovalcev. Organizator tekmovanja lahko, odvisno od števila tekmovalcev in drugih okoliščin, odloči da tekmovanja ne bo. O tem odloči najkasneje dan po preteku roka za predprijave.

 

13. Tekmovanja na različnih frekvenčnih območjih se praviloma ne organizirajo istega dne. Izvedba tekmovanja je zaželena v jutranjih urah. Če to ni mogoče, je potrebno med dvema tekmovanjema predvideti prost dan.

 

14. Tekmovanje se lahko odpove ali prekine, če vremenski pogoji ne omogočajo varne izvedbe tekmovanja.

 

15. Tekmovanje za posamezne kategorije (pionirji, juniorji, ženske, seniorji in veterani) se lahko izvede na istem frekvenčnem območju:

a.   za vsako kategorijo ob različnem času in na posebnih terenih in različnih startih;

b.   za dve ali vse kategorije na istem terenu, ob istem času in različnih startih;

c.   za dve ali vse kategorije na istem terenu, ob istem času in istem startu. (Če se tekmovanje izvaja po tej različici, so potrebni organizacijski in tehnični ukrepi za ločevanje tekmovalcev posameznih kategorij in radioklubov.)

 

16. Tekmovanja na obeh frekvenčnih območjih so praviloma posamična.

 

17. V kategoriji radioklubov se upošteva najboljši rezultat iz vsake kategorije.
V kolikor radioklub v posamezni kategoriji nima tekmovalca-ke, se rezultatu prišteje čas lova določen za to kategorijo.

     Radioklub je uvrščen, če ima uvrščene tekmovalce v vsaj dveh zahtevanih kategorijah.
To pravilo velja za vsa tekmovanja v ZRS.

     Državni prvak v kategoriji radioklubov se določa na osnovi doseženih rezultatov na jesenskem prvenstvu ZRS.

 

 

B. ORGANIZIRANJE TEKMOVANJA

 

18. Organizator tekmovanja je dolžan poslati razpis najmanj 10 dni (deset dni) pred tekmovanjem. Prijave tekmovalcev morajo prispeti organizatorju najmanj 7 dni (sedem dni) pred tekmovanjem, razen če organizator ne določi v razpisu drugače.

 

19. Pri vsakem tekmovanju na posameznem frekvenčnem območju praviloma oddaja 5 (pet) skritih oddajnikov in radijski svetilnik. Za pionirska tekmovanja, ki so ločena, pa 3 (trije) skriti oddajniki in radijski svetilnik.

     Šesti oddajnik - radijski svetilnik, ki je postavljen na vhodu v ciljni koridor, oddaja neprekinjeno MO na drugi frekvenci kakor ostali oddajniki.

21. Radijski oddajniki oddajajo po naslednjem programu:

minuta 

oddaja: (5 TX) oddaja: (3 TX)

TX 1 MOE MOE ... TX 1 MOE MOE ...

2

TX 2 MOI MOI ... TX 2 MOI MOI ...

3

TX 3 MOS MOS ... TX 3 MOS MOS ...

TX 4 MOH MOH ... TX 1 MOE MOE ...

5

TX 5 MO5 MO5 ... TX 2 MOI MOI ...

TX 1 MOE MOE ... TX 3 MOS MOS ...

itd.

itd. itd.

Šesti oddajnik - radijski svetilnik, ki je postavljen na vhodu v ciljni koridor, oddaja neprekinjeno MO na drugi frekvenci kakor ostali oddajniki.

21. Radijski oddajniki morajo biti razmeščeni na tekmovalnem področju in skriti tako, da niso vidni iz razdalje, večje od 5 metrov.

 

22. Na razdalji ne večji od 4 metrov mora biti poleg vsakega skritega oddajnika (od št. 1 do 5) postavljena prizma (zastavica), sestavljena iz treh kvadratov velikosti 30 x 30 cm v obliko trikotnika. Vsak kvadrat je diagonalno razdeljen na eno belo in eno oranžno ali rdečo polovico. Prizma se mora videti z mesta, kjer je postavljena antena oddajnika. Višina postavitve prizme je največ 30 cm od spodnjega roba prizme do tal. Poleg prizme, na kateri je številčna oznaka oddajnika, mora biti ustrezna registracijska naprava.

 

23. Območje tekmovanja naj bo v glavnem pogozdeno in nenaseljeno.

     Izogibati se je treba bližine električnih vodov, avtocest, železniških prog, ograd, naseljenih površin in podobno.

 

24. Tekmovalci ne smejo poznati terena; to velja tudi za tekmovalce organizatorja.

     Območje tekmovanja določi komisija.

     Organizator seznani komisijo z možnostmi izbire tekmovalnega področja. Komisija določi praviloma do tri variante razporeda skritih oddajnikov. Vsaka varianta se vriše na zemljevid in zapečati v ovojnico, na katero se podpišejo člani komisije. Pred odhodom posadk za skrivanje oddajnikov se sestane del komisije, ki skriva oddajnike. Ta z žrebom izbere varianto in nato razpelje posadke. Član komisije je vodja posadke pri oddajniku.

     Članu komisije se da zemljevid z včrtano lokacijo njegovega oddajnika. Glede na teren lahko premakne oddajnik do 100 m od včrtane lokacije.

     Član komisije na vsaki lokaciji evidentira prihod tekmovalcev po njihovih startnih številkah in vpiše čas prihoda.

     Organiziranje dela, na startu in cilju, opravi del komisije v sodelovanju z organizatorjem.

 

25. Skupna razdalja med točkami START-TX-TX-TX-TX-TX-CILJ je od 5.000 do 10.000 m, za pionirje ta razdalja znaša 3.000-5.000 m. Najmanjša razdalja med dvema oddajnikoma je 400 m, noben oddajnik ne sme biti oddaljen manj kot 750 m od starta.

 

26. Največja dovoljena višinska razlika med oddajniki, startom in ciljem je 200 m.

 

27. Tekmovalci startajo posamično ali v skupinah, kar določi komisija. Start tekmovalcev iz istega kluba (organizacije) v isti skupini ni dovoljen. Priporočljivo je, da startajo v razmaku 10 (deset) minut. Določitev startnih skupin opravi poseben računalniški program ali komisija, ki vodi tekmovanje.

 

28. Na startu je potrebno postaviti obvestilno tablo (pano) z naslednjimi podatki:

a)   časovna omejitev lova

b)   frekvence oddajnikov

c)   startna lista

d)   pojasnilo o načinu registracije najdbe oddajnika.

 

29. Maksimalni čas tekmovanja za posamezno kategorijo in za posamezno tekmovanje določi komisija, ki vodi tekmovanje. Ta je med 90 in 140 minutami.

 

30. Dosežen čas tekmovalca mora biti izmerjen čim bolj natančno, po možnosti naj se to opravi elektronsko (točnost 1 sekunde ali boljše).

 

31. Barvni zemljevid naj bo v merilu 1:15000 ali 1:10000. Na zemljevidu morajo biti vrisani start, ciljni oddajnik in območje lova. V kolikor območje lova ni označeno, je območje lova cel zemljevid.

 

32. Tekmovalci se morajo prijaviti članu komisije na startu najkasneje 60 minut pred začetkom tekmovanja. Ob prijavi prejmejo startno številko.

 

33. Po prihodu na startno mesto tekmovalci oddajo svoje radiogoniometre na prostor, ki ga določi član komisije. Prav tako se za rezervne radiogoniometre in opremo določi  prostor v bližini starta.
Po oddaji goniometrov gredo tekmovalci na posebej označen prostor v bližini starta, iz katerega gredo lahko le na klic sodnika na startu.
Na tem prostoru ni dovoljena nobena elektronska oprema (izjema so fotoaparati).
V kolikor tekmovalec ni oddal sprejemnika pravočasno ali se pri njemu najde elektronska oprema, bo diskvalificiran ter poslan na cilj (odstranjen s tekmovalnega prostora). V kolikor se nedovoljena elektronska oprema odkrije pri spremstvu ekipe, bo diskvalificirana cela ekipa.

 

34. Skriti oddajniki lahko začnejo z oddajanjem šele, ko so zbrani vsi radiogoniometri na startu, ter končajo z oddajanjem, ko se za zadnjo tekmovalno skupino, ki še tekmuje, izteče čas predviden za tekmovanje.
Radijski svetilnik - oddajnik na cilju mora oddajati toliko časa, dokler se vsi tekmovalci ne vrnejo s terena!

 

35. Član komisije da vsakemu tekmovalcu 10 minut pred startom:

-    njegov goniometer,

-    tekmovalni zemljevid,

-    tekmovalni talon / elektronsko kartico (čip).

Od tega trenutka tekmovalec ne sme zapuščati startnega mesta.

 

36. Tekmovalci startajo v trenutku, ko začne oddajati TX št. 1.

 

37. Tekmovalci lahko takoj po prejetem znaku za začetek tekmovanja vključijo svoje radiogoniometre in tečejo do konca startnega koridorja, kjer začnejo z odkrivanjem skritih oddajnikov.
Tekmovalci se v startnem koridorju NE SMEJO ustaviti, razen v primeru okvare sprejemnika.

 

38. Če je tekmovalec v startnem koridorju ugotovil, da mu radiogoniometer ne dela, se v svojem tekmovalnem času vrne do startne črte po svoj rezervni goniometer (če je le tega oddal pred tekmovanjem), katerega mu izroči sodnik na startu.
Pri tem postopku je strogo prepovedano dajati ali sprejemati kakršnokoli pomoč od katerekoli osebe, razen od sodnika.

 

39. Koridor je prostor za tek, ki se začne na startu in je dolg od 50 do 250 m. Koridor določi komisija in ga označi. Priporoča se, da organizator pripravi dva koridorja, tako da ni mogoče opazovati tekmovalcev na koncu koridorja niti s starta niti iz drugega koridorja. Organizator / vodja tekmovanja odloči, kateri koridor bo uporabljen za posamezno kategorijo.

 

40. Tekmovalci v kategoriji seniorjev iščejo vseh 5 (pet) oddajnikov.

     Tekmovalci v kategoriji juniorjev ne iščejo oddajnika številka 3 (tri).

     Tekmovalke v kategoriji ženske ne iščejo oddajnika številka 4 (štiri).

     Tekmovalci v kategoriji veterani ne iščejo oddajnika številka 5 (pet).

     V kolikor pionirji sodelujejo v lovu, kjer oddaja 5 (pet) skritih oddajnikov, se jim pove, katere 3 oddajnike iščejo.

 

41. Pri vseh tekmovanjih tekmovalci odkrivajo oddajnike v poljubnem vrstnem redu. Odkritje skritega oddajnika tekmovalec registrira z napravo, ki je v neposredni bližini oddajnika.

 

42. Ko tekmovalec najde vse oddajnike, ki so predvideni za njegovo kategorijo, teče na cilj in si pri tem pomaga z zemljevidom in signali radijskega svetilnika. O morebitni obvezni registraciji le tega odloči tekmovalna komisija.

 

43. V bližini radijskega svetilnika je ustrezno označen koridor, dolg do 100 metrov, skozi katerega tekmovalci tečejo proti cilju. (Krajšanje dolžine ciljnega koridorja s preskakovanjem oznak ni dovoljeno.) Na koncu koridorja se tekmovalcu meri čas. Skozi cilj mora tekmovalec prinesti vso tekmovalno opremo (člen 35). Takoj zatem odda svoj tekmovalni talon / elektronsko kartico in startno številko.

 

44. Če tekmovalec starta kasneje, kot je bil dan znak za start, ki je istočasno znak za merjenje časa, se ugovori ne upoštevajo.

 

45. Če tekmovalec izgubi tekmovalni talon / elektronsko kartico oziroma v cilj ni prišel z vso tekmovalno opremo, bo diskvalificiran.

 

 

C.  TEHNIČNE KARAKTERISTIKE SKRITIH ODDAJNIKOV

 

46. V vseh tekmovanjih imajo oddajniki na 3,5 MHz območju izhodno moč od 3 do 5 W, na 144 MHz območju pa od 0,25 do 1,5 W. V vseh tekmovanjih se morajo vsi skriti oddajniki slišati na startu ob uporabi radiogoniometra standardne občutljivosti.

 

47. Na območju 3,5 MHz oddajajo oddajniki na frekvenci med 3510 in 3600 kHz.

 

48. Na območju 144 MHz oddajajo oddajniki na frekvenci med 144,150 MHz in 144,845 MHz.

 

49. Oddajna frekvenca mora biti ves čas stabilna. Dovoljeno odstopanje je 0,05 % ali manj.

 

50. Vsi oddajniki oddajajo na isti frekvenci, frekvenca radijskega svetilnika pa se mora bistveno razlikovati od frekvence ostalih oddajnikov, tako da radijski svetilnik, ki neprekinjeno oddaja, ne moti sprejema ostalih oddajnikov.

 

51. Vrste oddaje radijskih oddajnikov:

-    na območju 3,5 MHz: telegrafija z nedušenim nosilnim valom - A1A,

-    na območju 144 MHz: telegrafija s tonsko frekvenco - A2A.

 

52. Hitrost telegrafije je 30 - 60 znakov v minuti.

 

53. Radijski oddajniki oddajajo v vseh tekmovanjih naslednji tekst:

oddaja: (5 TX) oddaja: (3 TX)
TX 1 MOE MOE ... TX 1 MOE MOE ...
TX 2 MOI MOI ... TX 2 MOI MOI ...
TX 3 MOS MOS ... TX 3 MOS MOS ...
TX 4 MOH MOH ... TX 1 MOE MOE ...
TX 5 MO5 MO5 ... TX 2 MOI MOI ...
TX 1 MOE MOE ... TX 3 MOS MOS ...
itd. itd.
TX(CILJ) MO MO ... TX(CILJ) MO MO ...

54. Obvezna je uporaba oddajnikov z avtomatsko kontrolo oddajanja.

 

55. Polarizacija antene mora biti:

-    na območju 3,5 MHz - vertikalna,

-    na območju 144 MHz - horizontalna.

     Največji odklon od predpisane polarizacije je 30°.

 

56. Sprememba polarizacije antene zaradi zavajanja tekmovalcev ni dovoljena. Zaradi tega ni dovoljeno postavljati oddajnike v bližini električnih vodnikov, avtocest, železniških prog, kovinskih ograj in podobnih objektov.

 

 

D.  OPREMA TEKMOVALCEV

 

57. Pribor tekmovalcev sestavlja:

a)   kompas,

b)   ura,

c)   pribor za pisanje in risanje.

     Ta pribor si tekmovalec preskrbi sam.

 

58. Poleg tega predstavlja opremo tekmovalca oprema, ki mu jo da organizator (glej člen 35).

 

59. Drugi pripomočki se ne smejo uporabljati.

 

60. Kompasi, ki jih uporabljajo tekmovalci, so lahko kateregakoli tipa. Teža in dimenzije radiogoniometrov niso omejene. Radiogoniometri ne smejo imeti vgrajenih zvočnikov, dovoljena je le uporaba slušalk.

 

61. Prepovedana je uporaba radiogoniometrov, ki povzročajo interferenčne motnje oz. elektromagnetna sevanja pri sprejemnikih drugih tekmovalcev na razdalji 10 metrov ali več.

 

62. Če je le mogoče, se sprejemniki preizkusijo glede na interferenčne motnje dan pred startom tekmovalcev.

 

 

E.   DOLOČANJE REZULTATOV

 

63. Obdelava podatkov in izračun rezultatov se opravlja z računalnikom ali ročno.

 

64. Rezultat tekmovalcev se določa najprej po številu odkritih oddajnikov in nato po času, ki je pretekel od starta tekmovalca do njegovega prihoda na cilj.

 

65. Tekmovalci, ki so prispeli na cilj po izteku časa, predvidenega za tekmovanje, ter tekmovalci, ki niso odkrili niti enega skritega oddajnika, niso uvrščeni in so v končni razvrstitvi izpisani za tekmovalci, ki so tekmovanje končali v predvidenem času ter odkrili najmanj en skrit oddajnik.

 

66. Če imata dva tekmovalca z enakim številom odkritih oddajnikov dosežen enak čas prihoda na cilj, delita doseženo mesto.

 

67. Pritožbe na rezultate se oddajo vodji komisije v roku, objavljenemu s strani tekmovalne komisije pri objavi neuradnih rezultatov tekmovanja.

 

68. Pritožbo odda v pisni obliki vodja ekipe, trener ali predstavnik organizacije, iz katere je tekmovalec. Izjemoma lahko odda pritožbo tekmovalec sam.

     Komisija mora pri objavi dokončnih rezultatov objaviti tudi pritožbe in njene odločitve glede le-teh.

 

69. Določajo se lahko naslednje uvrstitve :

     1.  tekmovanje 3,5 MHz : pionirji posamezno

     2.  tekmovanje 3,5 MHz : juniorji posamezno

     3.  tekmovanje 3,5 MHz : ženske posamezno

     4.  tekmovanje 3,5 MHz : seniorji posamezno

     5.  tekmovanje 3,5 MHz : veterani posamezno

     6.  tekmovanje 144 MHz : pionirji posamezno

     7.  tekmovanje 144 MHz : juniorji posamezno

     8.  tekmovanje 144 MHz : ženske posamezno

     9.  tekmovanje 144 MHz : seniorji posamezno

     10. tekmovanje 144 MHz : veterani posamezno

     11. radioklubi

 

70. Organizator lahko določi, da bo delil priznanja tudi za druge uvrstitve glede na udeležence tekmovanja (npr. tekmovalci iz drugih regij, drugih držav).

 

71. Organizator tekmovanja v razpisu objavi dodatne uvrstitve in priznanja za nje.

 

72. Organizacijo in priprave tekmovanja vodi komisija, ki jo določi organizator tekmovanja.

 

73. Komisijo, ki vodi tekmovanje, sestavljajo :

a)   vodja komisije, ki je predstavnik organizatorja (zveze, regije ali kluba),

b)   5 do 7 članov (za start, cilj in vse skrite oddajnike).

 

74. Pravico do odločanja imajo člani komisije. Odloča se z glasovanjem. Če odločitev ni možna, izvede komisija postopek usklajevanja mnenj.

 

75. Člani komisije ne smejo sodelovati v tekmovanju kot tekmovalci.

 

76. Odločitve komisije glede rezultatov tekmovanja so dokončne.

 

 

F.   KONČNE DOLOČBE

 

77. Tekmovanje mora biti organizirano tako, da se ne povzroča škoda družbenemu in zasebnemu premoženju. Tekmovalci ne smejo v nobenem primeru povzročati kakršnekoli škode.

 

78. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Za mladoletne tekmovalce (mlajše od 16 let) je odgovoren vodja ekipe.

 

79. Tekmovalec mora imeti na sebi svojo jasno vidno tekmovalno številko skozi celotno tekmovanje do prihoda v cilj. (Tudi v primeru odstopa!)

 

80. Vse osebe, ki se udeležijo tekmovanja, se morajo obnašati pošteno. Imajo naj športno obnašanje in prijateljski duh. Tekmovalci naj pokažejo spoštovanje drug proti drugemu, uradnim osebam, novinarjem, gledalcem in prebivalcem tekmovalnega področja. Na terenu naj bodo kar se da tiho. (Fair play in Ham spirit!)

 

81. Posebej je prepovedano nuditi ali sprejemati pomoč (obvestila ali podobno) od drugih sodelujočih ali drugih oseb.

     Vsak tekmovalec, ki prejme ali da obvestilo ali podobno pomoč, razen v primeru nezgode, bo diskvalificiran. Dolžnost tekmovalcev je, da pomagajo poškodovanim sotekmovalcem.

 

82. Doping je prepovedan. Tekmovalna komisija lahko zahteva izvedbo selektivne doping kontrole po metodi slučajne izbire.

 

83. Uradne osebe, tekmovalci, predstavniki medijev in gledalcev se morajo držati za njih določenih območij.

 

84. Tekmovalec, ki prekrši katero od pravil, ali če se okoristi s kršenjem katerega od pravil, bo diskvalificiran.

 

85. Organizator mora na koncu tekmovanja ugotoviti, če so se s tekmovanja vrnili vsi tekmovalci.

 

86. Organizator mora poskrbeti za prevoz morebitno poškodovanih do najbližje zdravstvene ustanove.

 

87. Organizirajo se naslednja državna prvenstva ZRS:

-    Pionirsko prvenstvo,

-    Spomladansko KV prvenstvo,

-    Spomladansko UKV prvenstvo,

-    Jesensko KV prvenstvo.

 

88. Pravico do razlage teh pravil ima ARG komisija ZRS.

 

89. Pravico do spremembe ima upravni odbor ZRS na predlog ARG komisije ZRS.

 

90. Pravila so bila sprejeta na seji upravnega odbora ZRS, 7. marca 2007.