17th YOUTH ARDF Championship

Oslo (Norway), July 2016

 
 
 
 
 

144 MHz

ZRS team 2016

3,5 MHz

 
       
       
 

REZULTATI

REZULTATI

 
 

 

   
 

OSEBNA ANALIZA

OSEBNA ANALIZA

 
 

KARTA TERENA

KARTA TERENA

 
   

SLIKE

   
 

STATISTIKA

 

STATISTIKA

 
 

STATISTIKA TX

 

STATISTIKA TX

 
 

ANALIZA

ANALIZA

 
       
   
 

 

 
 

SPRINT TEKMOVANJE

 
   
 

REZULTATI

 
 

KARTA TERENA

 
 

ANALIZA

 
   

 UKV ekipni rezultati
KV ekipni rezultati